I. Comisia pe domeniile programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și
privat al comunei, agriculturã, silviculturã, gospodãrire comunalã, servicii și protecția mediului
1. Pop Florin
2. Pop Ioan Vasile
3. Cocean Pompei
II. Comisia pe domeniile învãțãmânt, sãnãtate, culturã, protecție socialã, activitãți sportive și  de agrement
1. Sitar Meruțiu Horoba Valentin Vlad
2. Rus Gavrilă
3. Man Alexandru
III. Comisia pe domeniile administrație publicã localã, juridicã, apãrarea ordinei și liniștii publice, a drepturilor cetãțenilor
1. Nicula Ioan-Mircea
2. Sâmboan Marius Grigore
3. Cătuna Grigore
4. Purja Simion Alexandru
5. Pop Petru Ionuț