LEON SIGARTĂU | ing. LUDOVICA BOLBOS


ATRIBUȚII

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE  CONSILIERULUI PE PROBLEME DE FOND FUNCIAR-AGRICOL, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Pe linie de fond funciar - agricol  indeplineste urmatoarele atributii:

Informeazã cetãþenii ºi urmãreºte respectarea normelor tehnice ºi a legislaþiei în vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor ºi dãunãtorilor la plante ºi utilizarea pesticidelor;

Culege informaþii de la cetãþeni privind structura culturilor ce doresc sã le însãmânþeze, necesarul de sãmânþã ºi alte materiale, fãcând demersuri pentru aprovizionarea acestora;

Ia masuri pentru sprijinirea producãtorilor agricoli, asigurând consultanþa de specialitate în vederea înfiinþãrii de plantaþii, exploataþii agricole ;

Asigurã consultanþa pentru îmbunãtãþirea calitãþii pãºunilor ºi fâneþelor naturale;

Îndrumã ºi sprijinã activitatea de creºtere a animalelor, recomandând tehnologii moderne de creºtere a animalelor;

Îndrumã producãtorii agricoli în sensul întocmirii documentaþiilor pentru acordarea primelor de produs, precum ºi în sensul cunoaºterii modalitãþilor directe de subvenþionare a producãtorilor agricoli;

Contribuie la aplicare în comuna a programelor prevãzute în strategia Guvernului

Depisteazã terenurile libere din intravilan ºi situaþia lor tehnicã ºi juridicã, þine evidenþa acestora;

Þine în mod distinct evidenþa domeniului public ºi privat agricol al Primãriei comunei Spermezeu ºi asigurã actualizarea acestuia;

Face propuneri pentru închirierea terenurilor agricole, din teritoriul administrativ al Primãriei;

Elibereazã "titlu de proprietate" conform legislaþiei în vigoare;

Þine evidenþa terenurilor agricole care se concesioneazã;

Urmãreºte achitarea taxelor deþinãtorilor de terenuri din intravilanul ºi extravilanul localitãþii;

Face mãsurãtori, schiþe, propuneri de concesionare a terenurilor din teritoriul administrativ al Primãriei ºi  le înainteazã persoanei responsabile cu urbanismul;

Întocmeºte ºi elibereazã adeverinþe de stare materialã la cererea contribuabililor persoane fizice;

Analizeazã documentaþiile întocmite de beneficiari necesare obþinerii avizelor pentru scoaterea din producþia agricolã, schimburi ºi schimbarea categoriei de folosinþã a terenurilor;

Proiecteazã, deseneazã la scarã, covoarele florale pentru zonele verzi din comuna;

Duce la îndeplinire orice alte sarcini compatibile cu pregãtirea ºi funcþia deþinutã, stabilite de ºefii ierarhici (întocmire de schiþe pentru licitaþii ºi concesionãri, mãsurare, identificare terenuri, referate, amplasare garaje);

Pe linie de urbanism si amenajarea teritoriului indeplineste urmatoarele atributii :

Asigurã elaborarea studiilor ºi proiectelor de urbanism, amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Urmãreºte realizarea investiþiilor social culturale ºi a lucrãrilor publice, rezolvarea problemelor legate de activitatea energeticã ºi electrificare ruralã;

Analizeazã documentaþiile prezentate, în vederea eliberãrii autorizaþiilor de construcþii, certificatelor de urbanism, alte documente, conform competentei stabilite de reglementãrile legale;

Urmãreºte protecþia mediului, echiparea tehnico-edilitarã de pe teritoriul administrativ al comunei;

Participã la organizarea desfãºurãrii licitaþiilor publice pentru concesionarea terenurilor ºi a lucrãrilor de construcþii;

Asigurã coordonarea activitãþii serviciilor publice implicate în gospodãrirea comunei;

Controleazã respectarea disciplinei în construcþii, a respectãrii documentaþiilor de urbanism ºi amenajarea teritoriului;

Întocmeºte programe anuale ºi de perspectivã ºi asigurã urmãrirea execuþiei lucrãrilor de construire, întreþinere ºi modernizare a drumurilor publice de interes local;

Fundamenteazã sursele de finanþare pentru toate lucrãrile de construire, reparare, întreþinere ºi modernizare a drumurilor ºi a lucrãrilor de artã aferente drumurilor de interes comunal;

Urmãreºte avizarea ºi aprobarea documentaþiilor tehnice de urbanism, amenajarea teritoriului ºi investiþii, conform competenþelor prevãzute de lege;

Urmãreºte contractarea ºi realizarea lucrãrilor de investiþii ºi reparaþii precum ºi recepþionarea pe teren a lucrãrilor respective, prevãzute în programul propriu;

Coordoneazã procedurile de schimbare a categoriei de folosinþa a terenurilor din comunã (din terenuri agricole în terenuri curþi-construcþii), conform prevederilor legale;

Coordoneazã, în condiþiile legii, lucrãrile de intervenþie/întreþinere asupra monumente istorice aflate pe raza comunei;

Întocmeºte ºi elibereazã raportãri, certificate, etc. asupra activitãþii desfãºurate

ATRIBUTIILE AGENTULUI AGRICOL

  Tine evindenta registrului agricol la zi conform prevederilor legale, a miscarii animalelor, intocmind situatii centralizate prevazute de lege;

Conduce evidenta transcrierii animalelor si intocmirea certificatelor pentru provenienta si sanatatea animalelor;

Elibereaza bilete de proprietate pentru animale conform normelor legale aplicand taxa de timbru prevazuta;

Intocmeste, cu consultarea secretarului primariei, actele necesare atestarii unor situatii rezultate din registrul agricol: adeverinte, dovezi solicitate de cetateni etc;

Intocmeste rapoartele statistice cu privire la terenuri, productie si efective de animale;

Raspunde de aplicarea taxelor de timbru pe toate actele ce le intocmeste si le elibereaza in termenul prevazut de lege;

Raspunde de lucararile de arhivare  conform legii arhivelor

Respecta prevederile Codului de conduita a functionarilor  publici conform Legii nr.  7/2004;

Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul  local ori primar.


ATRIBUTIILE INSPECTORULUI PRINCIPAL-CADASTRU

Efectueaza masuratori pentru lucrari de cadastru  agricol si de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului;

Executarea lucrarilor de birou  aferente necesare intocmirii planurilor cadastrale respectand normativele tehnice in vigoare;

Efectueaza masuratorile pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legii fondului funciar;

In calitate de  membru al Comisiei locale  de fond funciar, intocmeste documentatia tehnica in conformitate cu cadrul normativ in vigoare pentru  emiterea titlurilor de proprietate;

Are obligativitatea autoperfectionarii cu noile reglementari tehnice si juridice din domeniu;

Elibereaza  advereintele   de vechime in munca a  fostilor membrii CAP din satul Dumbravita si Dobricel;

Indeplineste si  alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori primar.