DUMITRU HOROBA

ATRIBUȚII

Conduce evidenta nominala pentru  persoanele fizice (registrul extras de rol ) pentru comuna Spermezeu pe surse de vinituri pentru bugetul local;

Conduce evidenta sintetica si analitica a creantelor provenind din amenzi contraventionale si civile in conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice;

Intocmeste instiintarile de plata pentru contribuabili persoane fizice pentru toate debitele operate in roluri, pe care le supune semnarii primarului sau loctiilorului acestuia;

Efectueaza operatiunile de debitare “extrasul  de  rol”  intocmeste  instiintarile de plata si procesele-verbale de impunere pentru a fi inmanate contribuabililor persoane fizice, sub semnatura pe dovezile de predare-primire;

Intocmeste  popririle pentru debitorii rai platnici, le supune aprobarii primarului, urmarind confirmarea si executarea popririlor si inregistrarea lor in “Registrul de evidenta a popririlor”;

Conduce evidenta debitorilor  insolvabili in registrul special deschis ina cest scop si verifica anual starea de inslovabilitate pentru fiecare caz in parte pe baza de documente justificative pe care le supune aprobarii primarului sau loctiitorului acestuia;

Certifica pe cererile adresate primariei de catre contribuabilii persoane fizice situatia lor fiscala si le inainteaza primarului pentru aprobare;

Intocmeste lista de ramasita si plusuri la finele anului, calculeaza majorarile de intarziere la plata, conform prevederilor legale in vigoare si asigura preluarea acestora in evidenta anului  urmator;

Raspunde de evidenta, inventarierea, selectionarea si pastrarea documentelor create, in conditii corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugerii ori sustragerii;

Anual efectueaza gruparea documentelor si constituie dosarele pentru arhiva si le preda la arhiva primariei pe baza de proces-verbal;

Este gestionar de bunuri apartinand patrimoniului primariei;

Participa la actiunea de inventariere anuala a patrimoniului primariei si a unitatilor subordonate;

   Respecta prevederile Codului de conduita a  personalului contractual;

Intocmeste lista de ramasita si plusuri la finele anului, calculeaza majorarile de intarziere la plata, conform prevederilor legale in vigoare si asigura preluarea  acestora in evidenta anului urmator;

Anual efectueaza gruparea documentelor si constituie dosarele pentru arhiva si le preda la arhiva primariei pe baza de proces-verbal;

Preia si inregistreaza in extrasele de rol debitele restante, curente cat si  plusurile inregistrate in registrul unic de  rol pe fiecare contribuabil si sursa de venit;

Urmareste si  incaseaza debitele inregistrate in extrasul de rol  provenite din impozitele, taxele si venituri cuvenite bugetului local, la termenele legale;

Odata cu incasarea veniturilor calculeaza majorarile si penalitatile de intarziere la plata, conform prevederilor legale si elibereaza contribuabililor chitante tip MF solicitandu-i acestuia semnatura pe chitanta, predandu-i originalul;

Zilnic intocmeste borderoul desfasurator al incasarilor pe baza caruia intocmeste zilnic registrul de casa, preda sub semnatura operatorului de rol al doileal exemplar;

Depune incasarile in numerar la Trezoreria  Beclean la termenele legale stabilite prin instructiuni;

Inregistreaza in extrasul de rol borderourile de debite si scaderi emise de operatorul, iar dupa identificarea debitelor identifica tipurile de creanta si inscrie pe borderou numarul pozitiei de rol;

Saptamanal sau  ori de cate ori se fac depuneri in numerar, preda contabilului  un exemplar din borderoului desfasurator si foaia de varsamant datata si stampilata de trezoreria orasului  Beclean;

La finele lunii, ultima zi lucratoare, depune numerarul incasat inchizandu-se cu sold de casa zero pe luna respectiva;

Preia sub semnatura chitantierul de tip MF, il  verifica si il numeroteaza in ordine cronologica, care odata consumat se preda sub semnatura operatorului de rol dupa ce se inscrie pe  ultima pagina suma totala a incasarilor efectuate;

Confrunta periodic datele inscrise in extrasul de rol cu cele din rolurile  nominale unice de la operatorul de rol;

Culege informatii despre debitorii rai platnici si impreuna cu  operatorul de rol procedeaza la executarea silita a creantelor bugetare conform legislatiei in vigoare, documentatia respectiva fiind supusa spre aprobare sefului de unitate;

Impreuna cu  operatorul de rol aplica prevederile legilor privind executarea creantelor bugetare cu toata metodologia de executare silita, intocmind toate documentele necesare prevazute in legislatie, pe care le inmaneaza sub semnatura contrubuabilior si urmareste incasarea debitelor in termenele legale;

Intocmeste documentatia debitorilor insolvabili in conformitate cu prevederile legale  si procedurile respective pe care le supune spre aprobare sefului unitatii;

Tine evidenta debitorilor insolvabili si verifica odata pe an starea de insolvabilitate pentru fiecare caz in parte pe baza documentelor  justificative pe  care le supune aprobarii  sefului  unitatii;

Solicita sprijinul sefului de post al politieiin vederea executarii  silite a creantelor bugetare conform prevederilor legale in vigoare;

Respecta prevederile Codului de conduita a functionarilor publici conform Legii nr. 7/2004.

Indeplineste si alte atributii  prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar.