EMIL HOROBA

ATRIBUȚII

Organizeazã ºi conduce acþiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamitãþi naturale,  inundaþii, explozii ºi alte situaþii de urgenþã;

Planificã ºi conduce activitãþile de întocmire, aprobare, actualizare, pãstrare ºi de aplicare a documentelor operative;

Asigurã, verificã ºi menþine în mod permanent, în stare de funcþionare punctele de comandã (locurilor de conducere) în situaþii de urgenþã civilã ºi sã le doteze cu materiale ºi documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;

Asigurã mãsurile organizatorice, materialele ºi documentele necesare privind înºtiinþarea ºi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenþe civile sau la ordin;

Conduce lunar, procesul de pregãtire al voluntarilor pentru ridicarea capacitãþii de intervenþie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

Asigurã studierea ºi cunoaºterea de cãtre personalul serviciului voluntar a particularitãþilor localitãþii ºi clasificãrii din punct de vedere al protecþiei civile precum ºi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenþa urmãrile situaþiilor de urgenþã din zona de competenþã;

Asigurã baza materialã a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primãriei pe baza propunerilor instrucþiunilor de dotare;

Întocmeºte situaþia cu mijloacele, aparatura, utilajele ºi instalaþiile din localitate care pot fi folosite în situaþii de urgenþã pe care o actualizeazã permanent;

Asigurã încadrarea serviciului de intervenþie cu personal de specialitate;

Informeazã primarul ºi compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuþii pe linia situaþiilor de urgenþã despre stãrile de pericol constatate pe teritoriul localitãþii;

Verificã modul cum personalul serviciului voluntar respectã programul de activitate ºi regulamentul de organizare ºi funcþionare a serviciului voluntar;

Executã instructaj general ºi periodic cu personalul muncitor din primãrie ºi din instituþiile subordonate primãriei;

Întocmeºte ºi verificã documentele operative ale serviciului;

Controleazã ca instalaþiile, mijloacele ºi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenþie de pe teritoriul localitãþii sã fie în stare de funcþionare ºi întreþinute corespunzãtoare;

Þine evidenþa participãrii la pregãtire profesionalã ºi calificativele obþinute;

Þine evidenþa aplicaþiilor, exerciþiilor ºi intervenþiilor la care a participat serviciul voluntar;

Urmãreºte executarea dispoziþiilor date  cãtre voluntari ºi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;

Participã la instructaje, schimburi de experienþã, cursuri de pregãtire profesionalã, organizate de serviciile profesioniste pentru situaþii de urgenþã;

Participã la verificarea cunoºtinþelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial ºi la sfârºitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;

Împreunã cu compartimentul/specialistul de prevenire verificã modul de respectare a mãsurilor de prevenire în gospodãriile populaþiei ºi pe teritoriul agenþilor economici din raza localitãþii;

Face propuneri privind îmbunãtãþirea activitãþii de prevenire ºi eliminarea stãrilor de pericol;

Pregãteºte ºi asigurã desfãºurarea bilanþului anual al activitãþii serviciului voluntar;

Efectueazã lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Bistriþa” al Judeþului Bistriþa-Nãsãud, în caiet special pregãtit în acest scop;

Executã atribuþiile prevãzute în regulamentele ºi instrucþiunile pe linia protecþiei civile, prevenirii ºi stingerii incendiilor;