COVALCIC VIOLETA-DIANA

 

ATRIBUȚII

Secretarul unitătii administrativ-teritoriale îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii:
Avizează, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotărârile consiliului local;
Participă la sedintele consiliului local;
Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si între acestia si prefect;
Organizează arhiva si evidenta statistică a hotărârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
Asigură transparenta si comunicarea către autoritătile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevăzute la lit,,a”, în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
Asigură procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redactează hotărârile consiliului local;
Pregăteste lucrările supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
Alte atributii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz;

In calitate de ofiter de stare civila  delegat  secretarul comunei  indeplineste urmatoarele atributii:
  
Răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă;
Păstrează registrele cu acte de stare civilă;
Întocmeşte şi trimite la cerere, extrase pentru uzul autorităţilor publice după actele de stare civilă;
Întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces şi înscrie prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul şi schimbarea numelui şi prenumelui ;
Întocmeşte şi trimite în termen comunicările de menţiuni la Consiliul Judeţean şi alte consilii locale din ţară;
Urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă, după completare, în termen de 30 de zile, exemplarul II, la Serviciul de stare civilă al Consiliului judeţean ;
Înaintează în termen buletinele statistice de identitate, livretele militare şi adeverinţele de recrutare ale celor decedaţi, la organele de specialitate ;
Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse, după exemplarele existente la Consiliul Judeţean ;
Întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la activitatea de stare civilă ;
Urmăreşte actualizarea permanenta a listelor electorale cuprinzând locuitorii comunei;
Păstrează în condiţii corespunzătoare arhiva ce priveşte activitatea de stare civilă;.
Întocmeşte livretele de familie;

Pe langa atributiile  cuvenite in calitate de secretar al comunei si ofiter de  stare civila   secretarul mai indeplineste  si urmatoarele atributii:
primeşte şi înregistrează întreaga corespondenta adresata consiliului local sau primăriei;
Prezintă persoanelor din conducerea primăriei corespondenta, cererile, reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmăreşte soluţionarea lor la termenele stabilite prin lege şi expediază răspunsul la acestea;
Organizează primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu a putut fi dat pe loc;
Primeşte, înregistrează, expediază celor vizaţi hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi urmăreşte realizarea lor;
Asigură, prin afişare la sediul primăriei precum şi în alte locuri stabilite de conducere , dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local, legi şi hotărâri ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezintă interes cetăţenesc;
Redactează/eliberează unele certificate sau adeverinţe, cât şi copii de pe actele oficiale, la cererea celor îndreptăţiţi ;
Organizează activitatea de selecţionare şi păstrare a fondului arhivistic;
Ţine şi completează la zi registrul cu evidenta comunicărilor actelor adoptate/emise către instituţia prefectului, în vederea verificării acestora sub aspectul legalităţii;
Ţine şi completează la zi registrul de evidenţă a adreselor şi circularelor primite de la Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Asigura, la nivelul primăriei, punerea în aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice în condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
Desfăşoară activitatea de resurse umane, întreţine şi completează dosarul profesional al fiecărui salariat ;
Completează carnetele de muncă, se îngrijeşte de completarea în bune condiţii a Registrului general de evidenţă a salariaţilor;
Răspunde de păstrarea şi utilizarea, în condiţiile legii, a sigiliilor şi ştampilelor autorităţilor comunei; 
Contribuie la întocmirea anexelor privitoare la deschiderea procedurii succesorale în cazul defuncţilor locuitori ai comunei;
Aduce la cunoştinţa funcţionarilor aparatului de specialitate al primarului, noutăţile legislative, oferind sprijin juridic pentru corecta aplicare a acestora; 
Reprezintă autorităţile administraţiei publice din comuna în acţiunile din instanţă ori de câte ori este nevoie;