FLORIN POP


ATRIBUȚII

Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rîndul membrilor săi viceprimarul,  respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor în  functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se  poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din  numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptată cu votul a două treimi din numarul consilierilor în functie.

Art. 79. - Viceprimarul exercita atributiile ce îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute la art. 70.

Art. 80. - Mandatul viceprimarului înceteaza de drept în conditiile  prevazute la art. 72, care se aplica în mod corespunzator. în acest caz  consiliul local ia act de încetarea mandatului si alege un nou  viceprimar.

Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din functie în conditiile prevazute la art. 77, care se aplica în mod corespunzator.

Art. 82. - (1) În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de  suspendare din functie a acestuia atributiile ce îi sunt conferite prin  prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie.
(2) Ύn situatia prevazuta la  alin. (1) consiliul local poate delega prin hotarâre, din rândul  membrilor sai, un consilier care va îndeplini temporar atributiile  viceprimarului.
(3) Ύn situatia în care sunt suspendati din functie,  în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local  deleaga un consilier care va îndeplini atât atributiile primarului, cât  si pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendarii.
(4)  Daca devin vacante, în acelasi timp, atât functia de primar, cât si cea  de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile  alin. (1) si (2) aplicându-se pâna la alegerea unui nou primar.  Prevederile art. 72 alin. (6) se aplica în mod corespunzator.